Veel gestelde vragen

Bij Vihorev geven we prioriteit aan de veiligheid van investeringen via ons P2P vastgoedinvesteringsplatform Fintown. Om dit te bereiken structureren we leningen op het platform in de vorm van mezzanineleningen, die direct gekoppeld zijn aan operationeel en ontwikkeld vastgoed.

Het is belangrijk om te vermelden dat banken gewoonlijk deelnemen aan projecten die door intern risicobeheer als levensvatbaar worden beoordeeld.

Elk eigendom wordt zorgvuldig geëvalueerd om er zeker van te zijn dat het een geschatte marktwaarde heeft die alle kosten volledig dekt, inclusief betalingen op een Senior lening en Fintown lening, in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

Om dit te garanderen investeert de Kredietnemer altijd zijn eigen vermogen in elk project (skin in the game), minimaal 20%.

Om maximale transparantie van de kapitaalstructuur in elk project te behouden, zijn alleen de Bank, Fintown en de Kredietnemer (Vihorev.Investments SE) betrokken bij elk project. Gedetailleerde informatie over de structuur en de geschatte kosten vindt u in de projectdetails.

Onze projecten omvatten huurappartementen die vanaf 2019 consistente positieve inkomsten genereren, die worden gebruikt om de kosten van zowel de Senior- als de Fintown-lening te dekken. Deze informatie wordt in elk open project openbaar gemaakt, zodat investeerders inzicht krijgen in de inkomstenstromen van het project.

Kredietnemer is niet afhankelijk van huurinkomsten uit appartementen om rentebetalingen te doen. In plaats daarvan,Vihorev.Investments.SE ontvangt vaste betalingen van Honest Apartmentsop maandbasis die genoeg zijn om de kosten van de lening te dekken (ongeacht of de vraag naar appartementen fluctueert).

Dit betekent dat Vihorev altijd genoeg geld heeft om de rente te betalen en de investering in Fintown terug te betalen.fintown verdeelt de betalingen vervolgens onder de investeerders.

Het aanmaken van een account op Fintown is vereist om toegang te krijgen tot onze beleggingsmogelijkheden. Als geregistreerde gebruiker heeft u toegang tot uw persoonlijke Fintown account, waarmee u uw beleggingen kunt beheren en de voortgang ervan kunt volgen. Daarnaast heeft u met een account volledige toegang tot alle functies en mogelijkheden van ons platform.

Om u te registreren voor een account op Fintown, moet u een natuurlijk persoon zijn die ten minste 18 jaar oud is en een geldige bankrekening in euro's heeft.

Om u te registreren voor een account op Fintown, moet u de volgende informatie opgeven:

- Een geldig e-mailadres

- Details van je bankrekening, inclusief prefix, rekeningnummer en bankcode

- Een geldig mobiel telefoonnummer

Deze informatie is nodig om de veiligheid en nauwkeurigheid van je account te garanderen en om het beleggingsproces te vergemakkelijken.

Ja, je moet je identiteit verifiëren om te kunnen investeren op ons platform. We gebruiken de automatische dienst Identomat (identomat.comals je problemen ondervindt tijdens de registratie, stuur ons dan een e-mail en wij zullen je helpen.

Ja, geef ons de informatie van je bedrijf via de e-mail info@fintown.eu. Wij maken voor jou een bedrijfsprofiel aan waarin je al je collega's kunt toevoegen en vanuit dit account kunt investeren.

Alleen geregistreerde gebruikers die de potentiële risico's van beleggen begrijpen, komen in aanmerking om te beleggen op ons platform.

Om te beleggen op ons platform moet je een geregistreerde gebruiker zijn, een verificatiebetaling voltooien en voldoende geld op je rekening hebben staan om het gewenste beleggingsbedrag te dekken. Daarnaast moet je ingelogd zijn op het platform en een geldig mobiel telefoonnummer hebben.

Om in een bepaalde opportuniteit te investeren, moet je eerst inloggen op het platform. Navigeer vervolgens naar de pagina die aan de investeringsmogelijkheid is gewijd en klik op de knop "Investeren". Selecteer het gewenste investeringsbedrag en bevestig de investering door nogmaals op de knop "Investeren" te klikken. Wij sturen je vervolgens een e-mail ter bevestiging van je investering. De daadwerkelijke overdracht van fondsen kan variëren afhankelijk van het specifieke investeringsproduct.

Verhuurproduct:

- Het geld wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven en geïnvesteerd in het huurproduct.

- De rente begint dezelfde dag op te lopen en de belegger kan de oplopende rente dagelijks volgen.

- De rente wordt maandelijks op de rekening van de belegger gestort.

- De minimale investeringsperiode die wordt vermeld in de projectbeschrijving.

- Na de minimumperiode kan de belegger het volledige belegde bedrag opnemen. De rente stopt op de dag van opname en het geld wordt aan het begin van de volgende maand bijgeschreven op de rekening van de belegger.

Product ontwikkeling:

- Na de investering wordt het geld vastgezet op je account tijdens de fondsenwervingsperiode.

- Als de fondsenwerving niet succesvol is, worden de fondsen vrijgegeven en krijgt de ontwikkelaar de lening niet.

- Als de fondsenwerving succesvol is, wordt het geïnvesteerde bedrag overgemaakt naar de bankrekening van de ontwikkelaar. Je ontvangt een e-mail wanneer het geld wordt overgemaakt.

- De investeringsperiode is gelijk aan de projectperiode, wat betekent dat je geen geld kunt opnemen voor het einde van het project.

- De rente wordt dagelijks bijgeschreven aan de belegger.

- De betaling aan de lopende rekening gebeurt maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks, afhankelijk van de voorwaarden van het project.

Het minimale investeringsbedrag op Fintown is meestal 50 EUR.

Het geïnvesteerde bedrag moet binnen de grenzen vallen van het minimum- en maximumbedrag dat is gespecificeerd voor de investeringsmogelijkheid. Deze grenzen worden vermeld op de pagina met investeringsmogelijkheden. Bovendien moet het geïnvesteerde bedrag naar boven worden afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.

VoorVerhuurproducten kunt u uw belegging annuleren nadat de minimumbeleggingsperiode is verstreken. Als een belegging echter eenmaal is gedaan in eenOntwikkelinghet geïnvesteerde geld wordt aan u terugbetaald in overeenstemming met de investeringsparameters of in het geval van een mislukte fondsenwerving.

Als het fondsenwervingsdoel niet wordt gehaald, worden alle fondsen die in verband met deze investering op je account zijn geblokkeerd, vrijgegeven en kun je ze naar eigen goeddunken opnieuw gebruiken.

Als je geld wilt overmaken naar je account, moet je de overschrijving starten vanaf je bankrekening die je tijdens de registratie hebt opgegeven. Het rekeningnummer voor betalingen kun je vinden op de"Mijn rekening/deposito"wanneer u de betaling uitvoert, moet u uw ID op het Fintown-platform als referentie gebruiken.

De bankrekening van Fintown luidt in euro's. Als u een overboeking doet in een andere valuta dan de euro, zetten wij het bedrag om in euro's tegen de actuele wisselkoers van de bank waar wij een rekening hebben.

Om geld van je account op te nemen, kun je een overschrijving initiëren via de"Mijn account/herroeping"pagina. Je kunt het bedrag dat je wilt opnemen specificeren binnen het beschikbare saldo op je account en het geld zal worden overgemaakt naar de bankrekening die je tijdens de registratie hebt opgegeven.

Op Fintown kun je via participatie investeren in leningovereenkomsten die het bedrijf is aangegaan met ontwikkelaars. Deze overeenkomsten verschaffen fondsen voor de uitvoering van vastgoedprojecten die worden vermeld op de pagina met investeringsmogelijkheden.

De participatie geeft de investeerder het recht om te delen in de inkomsten en verliezen die voortvloeien uit de leningovereenkomst tussen Fintown en de ontwikkelaar. Het aandeel in de inkomsten en verliezen is evenredig aan het bedrag van de investering waarvoor de investeerder de participatie heeft verworven.

Bijvoorbeeld, als een investeerder een participatie verwerft ter waarde van EUR 1.000 (hij/zij investeert EUR 1.000) in een lening waarvan de hoofdsom EUR 100.000 bedraagt (investeringsdoel), ontvangt hij 1% van de totale inkomsten van de investeerders onder deze leningsovereenkomst.

De verdeling van de opbrengsten van de leningsovereenkomst tussen de investeerder en Fintown is als volgt:

- Hoofdsom: 100% naar investeerders

- Rente: 100% voor investeerders

- Rente bij te late betaling: 100% aan investeerders

Contractuele boetes:

- Contractuele boete voor het niet voldoen aan de voorwaarden voor kredietopname

- Door bewuste actie: 100% naar Investeerders

- Door onopzettelijke actie: 100% naar Investeerders

Andere contractuele boetes als gevolg van schending van de leenovereenkomst: 50% voor Investeerders, 50% voor Fintown

Opmerking: Als er een wijziging optreedt in de hierboven vermelde methode voor de verdeling van de resultaten van de lening met betrekking tot een specifieke investering en lening, zal de Investeerder hiervan duidelijk en zichtbaar op voorhand op de hoogte worden gebracht door de Vennootschap voordat de investering wordt gedaan.

Verlies uit de leningsovereenkomst, waarin de investeerder ook deelneemt na het verkrijgen van de deelneming, is beperkt tot het bedrag van de investering waarvoor de investeerder de deelneming heeft verkregen.

We maken het betreffende deel van de opbrengst niet eerder op je rekening over dan de dag waarop we de betaling op de bankrekening hebben ontvangen in overeenstemming met de leenovereenkomst, maar niet later dan op de tweede werkdag na de dag waarop we de betaling hebben ontvangen. De frequentie van de betalingen wordt bepaald door de voorwaarden van de investering. Er wordt echter dagelijks opgebouwd en je kunt dit zien.

Voor Huurproducten krijg je de participatie direct. Voor Ontwikkelingsproducten krijg je de participatie als er een succesvolle fondsenwerving is. Vanaf dat moment ben je deelnemer in de betreffende leningsovereenkomst.

Voorwaardelijke deelname ontstaat op het moment dat de investering wordt gedaan en vervalt op een van de volgende momenten:

- Succesvolle fondsenwerving

- Onsuccesvolle fondsenwerving

In het eerste geval krijg je de participatie. In het tweede geval krijg je het geld terug dat je eerder in de gegeven investering hebt geïnvesteerd.

Alleen Fintown heeft een directe juridische relatie met de ontwikkelaar. Er is geen juridische relatie tussen de investeerder en de ontwikkelaar.

Fintown heeft het recht om uw deelname te beëindigen, zelfs tijdens de duur ervan. Tegelijkertijd heeft Fintown de verplichting om u de ontvangen en onbetaalde inkomsten met betrekking tot een dergelijke deelname te betalen en om u de marktwaarde van een dergelijke deelname te betalen. Fintown heeft dit recht ingesteld als een vrijwaring voor het geval dat de wet Fintown niet langer toestaat om dit bedrijf te exploiteren.

In het geval dat de ontwikkelaar in gebreke blijft bij de terugbetaling van de lening, zal Fintown actieve en onmiddellijke stappen ondernemen om de situatie op te lossen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de investeerders en de specifieke kenmerken van het betreffende project. Dit kan inhouden dat de huidige financiële situatie van de ontwikkelaar wordt gecontroleerd, mogelijke procedures worden voorgesteld om de schuld terug te vorderen, noodzakelijke documenten worden opgesteld en wordt geprobeerd een minnelijke schikking te treffen met de ontwikkelaar. Als een minnelijke schikking niet kan worden bereikt en als de ontwikkelaar activa heeft om de verplichtingen of een redelijk deel daarvan te dekken, kan een gerechtelijke procedure worden gestart. Fintown zal ook andere opties blijven onderzoeken om de vordering van de ontwikkelaar om te zetten in een meer liquide actief, zoals de verkoop van de vordering aan een derde partij, het sluiten van een schikking via de rechtbank of bemiddelingsovereenkomsten. In extreme gevallen, als crimineel gedrag wordt vermoed, kan Fintown contact opnemen met de rechtshandhavingsinstanties met de relevante informatie. Het is belangrijk op te merken dat Fintown altijd zal handelen in het belang van de ontwikkelaar.

Om te investeren in een investeringsopportuniteit, log je in op het platform en klik je op de knop "Investeren" op de pagina van de investeringsopportuniteit. Voer het investeringsbedrag in binnen de minimum- en maximumlimieten en bevestig de investering door op de knop "Investeren" te klikken. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van je investering.

Door te investeren krijg je een participatie in de lening voor huurprojecten en een voorwaardelijke participatie die automatisch verandert in een participatie bij een succesvolle fondsenwerving voor andere soorten projecten.

Fintown brengt zijn investeerders geen kosten in rekening voor het gebruik van onze platformdiensten.houd er echter rekening mee dat bepaalde banken of betalingssystemen een provisie in rekening kunnen brengen voor het overmaken van geld van en naar het platform. Deze provisie valt buiten de controle van Fintown, en het specifieke provisiebedrag kan variëren afhankelijk van de bank of het betalingssysteem dat door de belegger wordt gebruikt. Wij raden beleggers aan om contact op te nemen met hun bank of betalingssysteem om inzicht te krijgen in eventuele overdrachtskosten.

De kredietverstrekker in de overeenkomst is Fintown s.r.o. en de kredietnemer is de ontwikkelaar.

Ja, elke leenovereenkomst is afgestemd op de individuele behoeften van het project. Het doel van de lening, zoals het financieren van een aankoop van onroerend goed of de bouw, staat beschreven in de overeenkomst en op de pagina met investeringsmogelijkheden.

Voordat een ontwikkelaar een lening kan krijgen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden, zoals het verkrijgen van een geldige bouwvergunning en het overleggen van verzekeringscontracten, staan vermeld op de pagina met investeringsmogelijkheden. Het goedkeuringsproces van de lening is echter ook afhankelijk van factoren zoals het projecttype, de projectfase en de financiering. Fintown evalueert ook de financiële stabiliteit van de ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat de lening wordt terugbetaald.

Een lening is een vorm van financiering die door Fintown wordt verstrekt aan een ontwikkelaar, op basis van een ingediende aanvraag. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt er geld overgemaakt naar de ontwikkelaar, tot maximaal het bedrag dat is opgehaald tijdens de fondsenwervingsperiode.

De uitbetalingsmethode hangt af van het investeringsproduct. Voor het verhuurproduct worden de fondsen onmiddellijk na de investering ter beschikking gesteld van de ontwikkelaar, waarbij rente wordt opgebouwd op de lening, zelfs als niet alle fondsen zijn ontvangen. Voor het ontwikkelingsproduct kan de lening geleidelijk of in één keer worden uitbetaald, met een reservevergoeding om het inkomen van de investeerder te beschermen.

De aflossingstermijnen variëren afhankelijk van het beleggingsproduct. Voor het huurproduct wordt de rente dagelijks opgebouwd en maandelijks betaald, terwijl de hoofdsom aan het einde van de looptijd wordt terugbetaald. Voor het ontwikkelingsproduct worden de rente en hoofdsom naar verwachting in één keer terugbetaald op de verwachte aflossingsdatum, met opties voor vervroegde aflossing.

De ontwikkelaar moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om ervoor te zorgen dat Fintown de technische en financiële voortgang van het project kan controleren en om de positie van Fintown als schuldeiser te beschermen. Deze verplichtingen kunnen onder meer bestaan uit het verlenen van toegang tot de bouwplaats, het indienen van financiële overzichten en het verkrijgen van toestemming van Fintown voor eventuele andere financieringsovereenkomsten.

Fintown kan ervoor kiezen om een of meer van de volgende acties uit te voeren als reactie op een schending van de leenovereenkomst door de ontwikkelaar:

- Een contractuele boete eisen

- Alle leenschulden onmiddellijk opeisbaar verklaren

- De leningsovereenkomst opzeggen

Bovendien, als de lening nog niet is uitbetaald aan de ontwikkelaar, kan Fintown ervoor kiezen om de uitbetaling van de lening te weigeren, op te schorten of te verminderen in geval van niet-nakoming van de verplichtingen. In dergelijke gevallen zijn de inkomsten van de investeerders echter beschermd tot de volgende vervaldatum door middel van een contractuele boete voor niet-nakoming van de uitbetalingsvoorwaarden.

Een mezzaninelening is een soort financiering die een ontwikkelaar kan krijgen, meestal nadat hij al een lening heeft gekregen van een bank of andere financiële instelling voor zijn vastgoedontwikkelingsproject.

Een mezzaninelening is onderworpen aan een leningsovereenkomst die de ontwikkelaar aangaat met een bank of andere financiële instelling. Deze achterstelling wordt contractueel geregeld door het afsluiten van een achtergestelde schuldovereenkomst (Intercreditor Agreement) tussen Fintown en de financiële instelling. Opdat een financiële instelling een ontwikkelaar zou kunnen toestaan om een leningsovereenkomst met Fintown aan te gaan, moet de leningsovereenkomst bepaalde kenmerken hebben, zoals een eindvervaldag die ligt na de eindvervaldag van de leningsovereenkomst met de financiële instelling, en alle opbrengsten van de leningsovereenkomst zijn betaalbaar ofwel na volledige terugbetaling van de schuld aan de financiële instelling, ofwel door verrekening met de uitbetaling van de lening van Fintown.

Fintown biedt verschillende opties voor het verstrekken van een ontwikkelaarslening: door een directe lening te verstrekken aan het projectbedrijf, door krediet te koppelen aan een bedrijf binnen de groep van de ontwikkelaar, of door krediet te koppelen aan het moederbedrijf van de ontwikkelaar. Dit betekent dat de ontwikkelaar het projectbedrijf kan zijn, een ander bedrijf binnen de groep van de ontwikkelaar, of het moederbedrijf van de ontwikkelaar.

De lening is niet gedekt, tenzij dit wordt vermeld in de informatie op de pagina van de relevante investeringsmogelijkheid. De lening is altijd geoormerkt en de fondsen worden gebruikt voor de implementatie van een specifiek project.

Ja, de voorwaarden van de lening kunnen veranderen tijdens de looptijd, bijvoorbeeld in het geval van financiële instabiliteit van de ontwikkelaar. Deze veranderingen worden gemaakt met het doel om de inkomsten te maximaliseren en de belangen van investeerders te beschermen.

Fintown houdt de leningovereenkomst en het ontwikkelingsproject nauwlettend in de gaten om mogelijke problemen met de terugbetaling van de lening op te sporen. In geval van wanbetaling zal Fintown actie ondernemen om de leningovereenkomst af te dwingen, zoals het opleggen van een contractuele boete, dreigen met terugbetaling van de lening, etc.

Als de lening een betalingsachterstand heeft, zal Fintown onmiddellijk actie ondernemen om de situatie op te lossen, zoals het controleren van de financiële situatie van de ontwikkelaar, het voorstellen van incassoprocedures, het proberen te bereiken van een minnelijke schikking en het opstarten van gerechtelijke procedures indien nodig.

Fintown kan ook opties onderzoeken om de vordering van de ontwikkelaar om te zetten in een meer liquide actief, zoals de verkoop van de vordering aan een derde partij of het sluiten van een schikking of bemiddelingsovereenkomst.

Als het verzuim wordt veroorzaakt door een schending van wettelijke verplichtingen door de ontwikkelaar of zijn vertegenwoordigers, kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Als het verzuim wordt veroorzaakt door crimineel gedrag, kan Fintown met deze informatie contact opnemen met de rechtshandhavingsinstanties.

Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in onze beveiligde datacenters. De overdracht van gegevens die uw persoonlijke gegevens bevatten, wordt altijd versleuteld met behulp van het SSL-protocol voor extra veiligheid.

Naast Fintown hebben ook Česká spořitelna ("ČS") en UnicreditBank ("UNI") toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze financiële instellingen beheren de bankrekening waarop de fondsen van investeerders, waaronder uzelf, geregistreerd staan en verdelen deze fondsen intern over uw rekeningen. Fintown kan ook een beperkte hoeveelheid van uw persoonlijke gegevens delen met ČS, zoals uw naam, achternaam, adres van vaste verblijfplaats en geboortedatum. Toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt ook verleend aan medewerkers van Fintown in overeenstemming met hun functieverantwoordelijkheden. In bepaalde gevallen kunnen ook andere personen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met relevante wettelijke voorschriften, gerechtelijke uitspraken, of besluiten van de overheid, lokale overheid, of soortgelijke instellingen.

Door akkoord te gaan met de regels voor de verwerking van persoonsgegevens, geeft u Fintown ook toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor het promoten van de diensten en producten van Fintown s.r.o. of bedrijven die deel uitmaken van de Fintown holdingstructuur.

Het geld dat je naar ons hebt gestuurd, staat op een bankrekening van Česká spořitelna, a.s.

Uw account is beveiligd door het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord die u hebt aangemaakt tijdens het registratieproces op app.fintown.eu. Daarnaast kunnen handelingen met betrekking tot het ondertekenen van contracten en beleggen alleen worden uitgevoerd vanaf uw persoonlijke account, wat een extra beveiligingslaag biedt.

Gemiddelde dagprijs voor het huren van een eenheid.

ADR = ontvangen huur / aantal verhuurde eenheden

Winst na belastingen.

Winst voor belastingen.


Vrije kasstroom beschikbaar voor vastgoedeigenaren na alle kosten, exclusief de kosten van de Fintown-lening.

FCEE=operationele kasstroom-kapitaalkosten+(uitgegeven type-aflossing van de hoofdsom van de schuld)

Een indicator voor het vermogen om rentekosten te betalen. Een waarde van minder dan 1 wijst op een mogelijk probleem met de betaling van rentekosten tijdens de kredietrelatie

ICR = EBIT / rentelasten

waarbij EBIT de vrije kasstroom is die beschikbaar is voor rentebetalingen.

Er zijn verschillende manieren om rentedekkingsratio's te berekenen, en de juiste aanpak wordt altijd gekozen in relatie tot het betreffende geval.

De formule voor het berekenen van het interne rendement (IRR) is:

Waarbij "r" het interne rendement is en NPV de netto contante waarde.

De verhouding tussen de totale schuld en de waarde van het onroerend goed wordt onder andere gebruikt om het risico van de lening te beoordelen en het maximale kredietbedrag te bepalen.

LTV = totale schuld / vastgoedwaarde

Netto vloeroppervlak te huur.

Nettobedrijfswinst van inkomsten uit onroerend goed

NOI=Opbrengsten uit de exploitatie van onroerend goed met inkomsten - exploitatiekosten

Een intentieverklaring (Letter of Intent - LOI) is een document waarin een partij verklaart zich er voorlopig toe te verbinden een transactie uit te voeren met een bepaalde tegenpartij. De LOI schetst de belangrijkste voorwaarden van de toekomstige overeenkomst.

Inkomsten per verhuurde eenheid

RevPAR=Gemiddelde bezetting * ADR

Rendement op geïnvesteerd vermogen: wordt gegeven als een veelvoud van de investeringskosten van het project zonder rekening te houden met de tijdscomponent.

ROIC = totale verwachte inkomsten van het project / totale investeringskosten

Gewogen gemiddelde van de tijd tot de vervaldatum van de leasecontracten. De gewichten zijn de jaarlijkse huurbedragen onder de huidige leaseovereenkomsten. Uitgedrukt in jaren.

Rendement op geïnvesteerd vermogen. Dit wordt gerapporteerd als een percentage van de winst vóór belastingen op het vermogen dat door de ontwikkelaar aan het project is verstrekt, exclusief de tijdscomponent.

CPP - Netto vloeroppervlak

HPP - Bruto vloeroppervlak

Schuldrendement = netto bedrijfsopbrengsten (NOI) / totale schuld

Schuldrendement is een schuldmeting die de capaciteit van een gefinancierd actief om operationele kasstromen te genereren ten opzichte van de totale schuld volgt. Fintown controleert deze metriek bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat er een conservatieve kloof is tussen het schuldrendement en de marktkapitalisatie voor het actief.

Dekkingsratio schuldendienst

De DSCR, of Debt Service Coverage Ratio, meet de verhouding tussen de netto bedrijfswinst (NOI) en de schuldendienst van de kredietverstrekker (aflossing en rentebetalingen voor de periode).

De verhouding tussen de totale schuld en de totale projectkosten wordt onder andere gebruikt om het risico van een lening te beoordelen of om het maximale kredietbedrag te bepalen.

LTC = totale schuld / totale kosten van het project

Het rendement dat je van Fintown ontvangt is bruto inkomen, wat betekent dat Fintown geen belasting aftrekt van het bedrag. Alle rendementen die worden verdiend met leningen worden door de belastingdienst behandeld als beleggingsinkomsten en zijn dus onderhevig aan inkomstenbelasting. Fintown geeft geen belastingadvies en raadt je aan om je te wenden tot een lokale belastingadviseur voor aanvullende informatie.

Als je investeert in Ontwikkelingsprojecten, worden ze -Bevroren fondsen

Wanneer het ontwikkelingsproject waarin je hebt geïnvesteerd, begint te lopen, worden ze -Geïnvesteerd

Waarom is het nodig?

Als het ontwikkelingsproject Min. Goal niet wordt voltooid, worden de fondsen teruggestort op de rekeningen van de investeerders.

Een studio is een type niet-residentieel pand dat niet kan worden goedgekeurd als wooneenheid omdat het niet voldoet aan bepaalde sanitaire normen. Studio's voldoen meestal niet aan de geluidslimieten en hebben geen geschikte verlichting.

We berekenen de totale gemiddelde jaarlijkse kosten van het krediet met behulp van de Internal Rate of Return (IRR) formule, die rekening houdt met alle kasstromen die samenhangen met een bepaalde lening, zoals vergoedingen, rentebetalingen, enz.

De prijs van het werk verwijst naar het bedrag dat de hoofdaannemer zal ontvangen van de ontwikkelaar voor de voltooiing van een bouwproject. Deze prijs wordt overeengekomen in het bouwcontract.

De netto-inkomsten uit een kredietovereenkomst zijn de betalingen die investeerders ontvangen op basis van hun participatie, na aftrek van eventuele van toepassing zijnde vergoedingen. Ze worden uitgedrukt als een percentage per jaar (p.a.) van het bedrag van de investering.

De eindvervaldag is de laatst mogelijke dag waarop een krediet volledig kan worden afgelost zonder boetes voor te late aflossing of achterstandsrente. Deze datum wordt vermeld in de leningovereenkomst en mag niet voorafgaan aan de eindvervaldag die is vastgesteld door de senior kredietverstrekker, als de lening aan dezelfde ontwikkelaar wordt verstrekt.

De vereffeningsdag is de tweede werkdag na de dag waarop Fintown een betaling voor een specifiek krediet ontvangt, en er minstens één deelname voor registreert.

Een ontwikkelaar is een rechtspersoon waarmee Fintown een leningovereenkomst wil aangaan of al heeft afgesloten.

Financiële kosten hebben betrekking op de kosten die gepaard gaan met de financiering van een project, meestal door middel van schuldfinanciering. Deze kosten omvatten de geschatte rentebetalingen en vergoedingen in verband met externe financiering.

De identificatiebetaling is de eerste overboeking van geld van de bankrekening van een investeerder, die tijdens de registratie is opgegeven, naar de aangewezen bankrekening van Fintown voor de investering.

Dit kan zowel directe investeringen in de vorm van eigen vermogen of schuld omvatten, als indirecte investeringen via financiële producten of vehikels.

Het beoogde bedrag of bereik van kapitaal dat moet worden opgehaald via de investeringscampagne, die dient als hoofdsom van de lening of financiering voor het project.

De kosten die worden gemaakt bij de uitvoering van een project, inclusief maar niet beperkt tot onderzoeken, landverwerving, projectdocumentatie, engineering, constructie, projectmanagement, juridische kosten en marketingkosten. Financiële kosten kunnen ook worden beschouwd als investeringskosten als ze worden betaald tijdens de uitvoering van het project.

De mogelijkheid om deel te nemen aan een kredietovereenkomst of financieringscampagne via ons platform, met toegang tot gedetailleerde informatie en leningsvoorwaarden.

Een geregistreerde gebruiker van ons platform die de nodige stappen heeft doorlopen om een investeerder te worden en de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan investeringsopportuniteiten.

De handeling waarbij geld wordt toegezegd aan een investeringsmogelijkheid in ruil voor een financieel rendement of een aandeel in de onderneming. Dit proces kan gepaard gaan met het verwerven van een voorwaardelijke participatie, die na een succesvolle fondsenwerving kan worden omgezet in een directe participatie.

Er wordt alleen rente berekend over de investering. Renteberekening:

Rente = hoofdsom * (r/m)

Waar
rde jaarlijkse rentevoet is
mis de rentefrequentie

De individuele onderdelen van een ontwikkelingsproject, meestal bestaande uit wooneenheden, commerciële ruimten of winkelruimten.

De analyse van de financiële passiva en verplichtingen van de projectvennootschap, met inbegrip van langetermijnschulden met een looptijd van meer dan 180 dagen, indien het project rechtstreeks door de projectvennootschap wordt ontwikkeld. In gevallen waarin Fintown het project met andere middelen financiert, verwijst de kapitaalstructuur naar de analyse van de vorderingen van de entiteiten die het project rechtstreeks of onrechtstreeks financieren en de kosten die aan het project verbonden zijn.

De formele goedkeuring van het voltooide gebouw door de relevante bouwautoriteit, gebaseerd op de goedkeuring van de bouwvergunning.

Een methode die wordt gebruikt om de waarde van een actief te schatten op basis van de netto jaarlijkse kasstroom die door het actief wordt gegenereerd en een disconteringsvoet die rekening houdt met het risico van de kasstroom.

Prijsschatting = netto jaarlijkse kasstroom / (disconteringsvoet - groei in jaarlijkse kasstroom)

We gaan uit van een nulgroei in de netto jaarlijkse kasstromen, tenzij we anders aangeven.

De vroegst mogelijke datum waarop een lening moet worden terugbetaald, wat kan gebeuren als de ontwikkelaar de bouw versnelt of een onverwachte verkoop van projecteenheden realiseert.

De situatie waarin het bedrag van de fondsenwerving tijdens de fondsenwervingsperiode lager is dan het Investeringsdoel.

Een wettelijk bindend document dat de verplichting van een schuldenaar bevestigt om zijn schuld aan de schuldeiser binnen een bepaalde periode terug te betalen. Dit stelt de schuldeiser in staat om de schuld via een deurwaarder af te lossen zonder dat een gerechtelijke procedure nodig is, in het geval dat de schuldenaar de schuld niet terugbetaalt.

De periode waarin de ontwikkelaar een lening kan aanvragen, meestal voorafgaand aan de start van een succesvolle fondsenwervingscampagne.

Het tijdsbestek waarbinnen investeerders voorwaardelijke participatie in een investeringsopportuniteit kunnen verwerven, die na een succesvolle fondsenwerving wordt omgezet in directe participatie.

Een strategie waarbij gedetailleerde investeringsanalyses online beschikbaar worden gemaakt voordat de fondsenwerving begint, zodat investeerders zich vertrouwd kunnen maken met de opportuniteit voordat ze zich verbinden tot investeren.

De belangrijkste factoren die het potentiële rendement van een investering bepalen, zoals het netto-inkomen en de looptijd van de investering.

De website van Fintown s.r.o. (www.fintown.eu) waar beleggingsmogelijkheden beschikbaar worden gesteld aan geregistreerde beleggers.

Specifieke vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de lening kan worden uitbetaald, die variëren afhankelijk van het project en het stadium van ontwikkeling. Deze kunnen onder meer bestaan uit de levering van een geldige bouwvergunning, verzekeringscontracten en deskundigenrapporten, en de afwezigheid van inbreuken of schendingen onder de leningovereenkomst. Fintown kan ook de economische situatie van de ontwikkelaar en het project beoordelen voordat een kredietopnameverzoek wordt goedgekeurd, om ervoor te zorgen dat de lening niet aan onnodige risico's is onderworpen.

De verwachte datum waarop een lening volledig zal zijn terugbetaald, zoals bepaald door een financiële en technische analyse van het project, met inbegrip van het verwachte bouwschema en de verwachte verkoop- of bezettingsgraad.

Een afzonderlijke juridische entiteit die is opgericht om een specifiek vastgoedproject te bezitten en te beheren, en die eigendom kan zijn van de ontwikkelaar of een directe ontwikkelaar. Fintown kan direct of indirect middelen verstrekken aan de projectvennootschap met het oog op de bouw of aankoop van vastgoed of enig ander doel van financiering of herfinanciering van een vastgoedproject. Financiële instellingen en Fintown geven er de voorkeur aan of eisen dat het project wordt uitgevoerd door de projectvennootschap om het risico van het project of de exploitatie van het vastgoed te scheiden van de andere activiteiten van de ontwikkelaar en om een duidelijkere controle te hebben over de financiële stromen die verband houden met het project.

De kosten die worden gemaakt voor de dagelijkse exploitatie van een inkomstengenererend onroerend goed, inclusief de kosten voor het beheer van het onroerend goed.

De gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad van alle eenheden in een inkomstengenererend pand, berekend als het totale aantal bezette eenheden gedeeld door het totale aantal beschikbare eenheden binnen een jaar.

De eerste overboeking van fondsen van de bankrekening van een investeerder, opgegeven tijdens de registratie, naar de aangewezen investeringsrekening van Fintown (IBAN: CZ42 0800 0000 0000 1023 7722), die vervolgens op de rekening van de investeerder wordt gestort.

Een lening verstrekt door een bank of financiële instelling die voorrang heeft op andere leningen in geval van wanbetaling of faillissement.

Een voorval of incident dat resulteert in schade of verlies en dat recht kan geven op verzekeringsuitkeringen.

Volgens de Tsjechische wet (Wet nr. 253/2008 Coll. inzake bepaalde maatregelen tegen de legalisering van de opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme) is een "uiteindelijke begunstigde" een natuurlijke persoon die de mogelijkheid heeft om aanzienlijke invloed uit te oefenen op een rechtspersoon, trustfonds of andere juridische constructie, zonder dat deze rechtspersoonlijkheid heeft. Deze persoon wordt beschouwd als de werkelijke eigenaar van de entiteit. De uiteindelijke begunstigde wordt als volgt bepaald:

- In het geval van een handelsvennootschap, een natuurlijke persoon die meer dan 25% van de stemrechten bezit, een persoon controleert die meer dan 25% van de stemrechten bezit, of lid is van het statutaire orgaan.

- In het geval van een vereniging, algemeen nut beogende instelling, gemeenschap van eigenaars van eenheden, kerk, religieuze vereniging of andere rechtspersoon, een natuurlijke persoon die meer dan 25% van de stemrechten heeft, ten minste 25% van de gedistribueerde fondsen ontvangt of lid is van het statutaire orgaan.

- In het geval van een stichting, instituut, schenkingsfonds, trustfonds of andere juridische constructie zonder rechtspersoonlijkheid, een natuurlijke persoon of de uiteindelijke begunstigde van een rechtspersoon die in een positie verkeert als oprichter, trustee, obligatiehouder, persoon in wiens belang de stichting, het instituut, het schenkingsfonds, trustfonds of andere constructie zonder rechtspersoonlijkheid is opgericht of werkzaam is, tenzij een gevolmachtigde is aangewezen, en persoon die gemachtigd is om toezicht te houden op het beheer van de stichting, het instituut, het schenkingsfonds, trustfonds of andere juridische constructie zonder rechtspersoonlijkheid.

Er wordt ook rente opgebouwd over de tot nu toe opgebouwde rente:


Waar

ris de rentevoet

mde rentefrequentie is (standaard kiezen we jaarlijks, waarbijm=1 tenzij anders vermeld)

Een juridische overeenkomst tussen een ontwikkelaar en een algemene aannemer, waarin de algemene aannemer ermee instemt om een gebouw te bouwen volgens de ontwerpdocumentatie, het aan de ontwikkelaar te leveren zonder gebreken of schade, en dit tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaald tijdsbestek.

Een juridisch bindende overeenkomst tussen Fintown (als kredietverstrekker) en de ontwikkelaar (als kredietnemer) waarin de voorwaarden staan beschreven voor het verkrijgen van Participatie van investeerders.

Een contract voor een toekomstige koopovereenkomst die de ontwikkelaar aangaat met een potentiële koper van een projecteenheid, waarbij een aanbetaling of volledige betaling vooraf wordt gedaan voor de aankoop van de eenheid, en de voorwaarden voor de definitieve koopovereenkomst worden vastgelegd.

De datum waarop een leningtermijn verschuldigd is en door Fintown op de bankrekening is ontvangen.

De betaalrekening van een belegger van waaruit hij via het platform belegt.

Wanbetalingsrente: Extra rente die de ontwikkelaar moet betalen in het geval van wanbetaling op een schuld uit de leningovereenkomst.

de vermelde rentevoet op de leenovereenkomst.

De situatie waarin het bedrag van de fondsenwerving tijdens de fondsenwervingsperiode het Investeringsdoel bereikt of overschrijdt.

Een overeenkomst of fondsen verkregen van investeerders tijdens een fondsenwervingsperiode, of fondsen geleend door de ontwikkelaar.

Een contract tussen Fintown en een financiële instelling waarin Fintown de prioriteit van de terugbetaling van de lening van de financiële instelling erkent en afstand doet van zijn rechten om tussen te komen in een insolventieprocedure.

Het persoonlijke accountbeheer gedeelte van de website dat toegankelijk is na het inloggen.

Een uniek identificatienummer dat tijdens het registratieproces wordt verstrekt en wordt gebruikt voor communicatie en geldoverboekingen met Fintown.

Financiële bijdragen van de ontwikkelaar aan de projectonderneming, inclusief eigen vermogen, leningen of krediet van gerelateerde entiteiten.

De tijd waarin een huurruimte leegstaat en een nieuwe huurder wordt gezocht.

Vastgoed dat regelmatig huurinkomsten genereert.

Betalingen aan investeerders uit een kredietovereenkomst, waarbij "rendement" specifiek verwijst naar betalingen die geen terugbetaling van de hoofdsom zijn.

Een ratio die de prestatie van een inkomenseigendom aantoont door het netto operationeel inkomen (NOI) te vergelijken met de waarde van het onroerend goed.

Een gebeurtenis buiten menselijke controle en veroorzaakt door natuurlijke oorzaken, waardoor het onroerend goed niet kan worden geëxploiteerd of de veiligheid van werknemers, bewoners, eigenaars of huurders van het project in gevaar komt.

Doel waarvoor de lener de opbrengst van de lening zal gebruiken.

Percentage van de winst van het bedrag van je investering in dit project.

De rente op de belegging wordt op gezette tijden uitbetaald aan de belegger.

Minimum investeringsbedrag voor huidig project.

Verwachte dagen om de fondsenwerving voor het huidige project te voltooien.

De onderpandwaarde is de reële marktwaarde van een actief dat wordt gebruikt om een lening te garanderen.

Locatie van het beleggingspand.

Bedrijf verantwoordelijk voor tijdige uitvoering van het project.

Huidige fase van projectontwikkeling.

Type zekerheid of onderpand aangeboden door de lener.

Nog andere vragen?

Please contact us on info@fintown.eu

Laatste oproep

Actief
30% filled 105,433 EUR links

Ontwikkeling - Ricany - PARTIJ 13

  • Beleggingsdoel: 150 000 EUR
  • LTV: 76%
  • Interest: 14%
  • Investeringstype: Bullet
  • Min. termijn: 12 maanden
Actief
0% filled 73,000 EUR links

FLEXI Smichov - PARTIJ 7

  • Beleggingsdoel: 73 000 EUR
  • LTV: 78%
  • Interest: 8%
  • Investeringstype: Rental
  • Min. termijn: 1 maand